Hold dig opdateret

Lovgivning og guidelines

 

Her kan du finde regler, lovgivning og guidlines.  

Underretningspligt 

Ifølge serviceloven §154 har vi pligt til at underrette kommunen hvis vi får KENDSKAB til at et barn mistrives i hjemmet. Det vil sige at hvis vi ikke ved noget konkret SKAL vi ikke underrette. Men hellere én gang for meget end en gang for lidt.
Serviceloven §154 siger: 
“Den, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen.” 

Badning

Bestemmelser for KFUM-Spejderne i Danmark nr. 9, stk. 1
1.    Badning kun foregå på sikre, i forvejen undersøgte steder og under omhyggeligt opsyn.
2.    Lederne må, inden badningen påbegyndes, sikre sig, at det er forsvarligt at bade pågældende sted.
3.    Badningen må kun foregå indenfor et nærmere afgrænset område. Dette skal være let at overskue og alle børn skal kunne bunde.
4.    Der skal være mindst 2 voksne ledere til stede. Den ene skal befinde sig på land på et sted, hvorfra han har et sikkert overblik over alle de badende. Den anden leder deltager i badningen og markerer ydergrænsen for det tilladte område. Mindst én af lederne skal kunne svømme og foretage livredning.
5.    Der må ikke gå flere i vandet ad gangen, end at lederen på land kan holde øje med dem alle.
6.    Ved badning i forbindelse med lejre og ture, bør forældrenes tilladelse foreligge.
Desuden bør man følge de 8 baderåd

 1. Lær at svømme og springe rigtigt
 2. Bad aldrig alene
 3. Bad kun hvor det er tilladt
 4. Gå kun ud til navlen
 5. Spring kun på hovedet, hvor vandet er dybt nok
 6. Svøm langs kysten
 7. Bad aldrig med alkohol og euforiserende stoffer i blodet
 8. Gå op, når du begynder at fryse

Husk at her må du ikke bade:

 • I havne, i nærheden af moler, bølgebrydere eller fiskernes bundgarnspæle.
 • I moser og småsøer. Her står vandet næsten altid stille og kan være meget koldt lige under overfladen
 • I søer og åer med vandplanter
 • Alle steder, hvor der står badning forbudt

 

Rygeregler

Med virkning fra den 15. august 2007 er der indført en rygelov i Danmark, som har til formål at udbrede røgfri miljøer for at forebygge sundhedsskadelige effekter af passiv rygning og for at undgå, at nogen ufrivilligt udsættes for passiv.
Med indførelsen af rygeloven er indendørs rygning i hytter og spejderlokaler ikke længere tilladt, og KFUM-Spejdernes Hovedbestyrelse opfordrer til, at man tillige følger bestemmelserne for skoler, børneinstitutioner mv., som indskærper, at man heller ikke må ryge på udendørs arealer, hvor børn og unge færdes.
Forbuddet mod indendørs rygning gælder også, når der ikke er børn og unge til stede. 

Våben

Våbenloven § 4 siger: 
“På offentligt tilgængelige steder, uddannelsessteder, i ungdomsklubber, fritidsordninger og lignende er det forbudt at bære eller besidde kniv eller dolk, medmindre det sker som led i erhvervsudøvelse, til brug ved jagt, lystfiskeri eller sportsudøvelse eller har et andet lignende anerkendelsesværdigt formål. Forbuddet omfatter dog ikke foldeknive med en klinge på højst 7 cm, der ikke kan fastlåses i udfoldet position.”
Spejderne må derfor gerne bære kniv når de er til spejderrelateret arrangementer. Dog skal spejderne stadig skabe en god sikkerhed ved brug af kniv. 

 •  Man snitter altid væk fra sig selv og andre.
 •  Man sidder/står altid stille, når man snitter.
 •  Man bruger aldrig kniv, når der er mennesker inden for en armslængde.
 •  Man afleverer altid en kniv ved, at man selv holder på bladet.
 •  Man kender navnene for blad, skaft og skede.
 •  En kniv skal altid være rengjort og skal opbevares i skeden, når den ikke er i brug.
 •  Man kaster aldrig med en kniv.
 •  Man må ikke snitte i friske træer.

Desuden skal man have blankvåben tilladelse fra politiet hvis man har en kasteøkse. Denne kan søges her 

Klatring

Hvis en spejdergruppe skal ud at klatre i træer, skal en leder være uddannet træklatreinstruktør og skal sørge for at udstyret er i orden inden man tager af sted. 
Det samme gælder ved vægklatring, samt at væggen skal opfylde en række krav for at blive godkendt.  

Sejlads

Opgaver og ansvar:
Alle grupper og centre, der har sejlaktiviteter, skal udarbejde en organisationsplan for sejleraktivitet, hvoraf det fremgår hvem der er sejladsansvarlig og en liste over godkendte fartøjsfører og ansvarshavende for en  sejleraktivitet.
Det anbefales at den sejladsansvarlige kan dokumentere de for bådtypen relevante  sejladskompetencer i form af f.eks statskontrolleret duelighedsprøve, speedbådscertifikat etc.
Forsikring:
Udover at have styr på sikkerhed er der spørgmålet om forsikring. Alle grupper og centre under KFUM-Spejderne er dækket af korpsets ansvarsforsikring, der dækker når der afholdes aktiviteter. Det gælder også ved sejlads.

 • Alle deltagere i sejlaktiviteter arrangeret af KFUM-Spejderne er forsikret efter de af Søfartsstyrelsen fastlagte bestemmelser om passageransvar når det er et krav. Dette gælder også personer, der ikke er medlemmer af korpset. 
 • Forsikringen dækker alle typer af arrangementer med sejlads f.eks.: Weekendture, spejderlejre, aktiviteter på centrene, spejdernes afholdelse af åbne arrangementer som Naturens Dag og Skovens Dag osv. 
 • Den kollektive ansvarforsikring omfatter også den dækning, der er behov for, når grupper eller centre udlejer kanoer, kajakker og både.

 

Kørselsregler

Med kørsel af børn i privatbiler skal der ligge en tilladelse fra forældrene. Børn under 135 cm skal anvende det rigtige sikkerhedsudstyr der passer til barnets størrelse. Sikkerhedsudstyr skal være godkendt med ECE 44-03, ECE 44-04 eller i-Size. Det er forbudt at placere en bagudvendt barnestol ved en aktiv frontairbag.
Der må IKKE være flere i bilen end der er seler til. 
Køres der i en bil uden seler informeres dette til forældrene, så disse har mulighed for at trække deres tilladelse tilbage i tilfælde af at de er utrykke. Det er desuden ulovligt at køre med børn under 3 år hvis der ikke er seler (busser undtaget). Er barnet over 3 år, men under 135 cm SKAL barnet sidde på bagsædet. 
Erhvervsmæssig befordring er leje af en bus gennem et busselskab. Her er det selskabet der skal stå for reglerne bliver overholdt. Det gælder krav til køre/hviletid, uddannelse af chauffører og øvrig sikkerhed. 
Ikke-erhvervsmæssug befordring er at man lejer en bus men uden chauffør eller at man f.eks. låner en bus gennem en anden organisation. Hvis dette er gældende er der nogle krav man skal følge. 
Leje af bus uden chauffør: 
Krav til bussen:
Lejer man en bus uden chauffør hos et udlejningsfirma, skal dette have en tilladelse til dette, som er nærmere beskrevet på Trafikstyrelsens hjemmesid.
Krav til chaufføren:
Reglerne er blevet justeret flere gange de senere år så vi henviser til Trafikstyrelsens hjemmeside. Der kommer nye regler fra den 10. september 2015, som er også er beskrevet i Trafikstyrelsens vejledning.
Lån fra anden organisation: 

Krav til bussen:

Ikke-erhvervsdrivende foreninger og klubber og lignende sammenslutninger kan udlåne busser til hinanden, uden at det kræver en tilladelse til busudlejning. I stedet for en tilladelse skal der i bussen ligge en erklæring fra Trafik- og Byggestyrelsen om, at der er tale om et tilladelsesfrit udlån.

Der må ikke betales leje for bussen, dog undtaget forbrugsafgifter(brændstof)

Krav til chaufføren:

Reglerne er blevet justeret flere gange de senere år så vi henviser til Trafikstyrelsens hjemmeside

 

Brand

Læs om brandsikkerhed i lejre her
Regler for lokaler.
Alle større lokaler, som anvendes til forsamling, skal anmeldes til kommunens brandmyndighed. Der er ikke i bekendtgørelsen fastsat en bestemt størrelse på mødelokalerne, hvorfor anmeldelsespligten alene afhænger af, om lokalerne benyttes til mere end 50 personer på en gang. Når anmeldelsen er foretaget, er det brandmyndighedernes ansvar at vurdere, hvor ofte lokalerne skal tilses. Læs me